SAS Application Development

RAPID ASSESSMENT OF SAS PROJECT REQUIREMENTS
SUPPORT AND MAINTENANCE OF EXISTING APPLICATIONS

SAS PRODUCT EXPERTISE :

SAS® BASE 9.4
SAS® GRAPH
SAS® STAT
SAS® DATA INTEGRATION STUDIO
SAS® DATA FLUX
SAS® MACRO
SAS® AF
SAS® GIS
SAS® EIS
SAS® INSIGHT
SAS® Enterprise Miner
SAS® Enterprise Guide